Informasjon om behandling av personopplysninger og endring av forsikringsvilkår

I løpet av mai/juni 2018 vil GDPR (General Data Protection Regulation) implementeres i en ny personopplysningslov. Fra og med 1. juli 2018 oppdateres også vilkårene for reise- og avbestillingsforsikringen.

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Kortutsteder* er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan Kortutsteder behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger
Ved etablering av et kundeforhold registreres og innsamles personopplysninger. I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen.

Formål
Kortutsteder behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål;

  • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde
  • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg
  • Gjennomføring av markeds- og kundeanalyser

Personopplysninger kan for de oppgitte formål, og innenfor rammen av gjeldende regelverk og de strenge regler for konfidensialitet som gjelder for finansforetak, utleveres og behandles av andre selskaper innenfor det konsern som Kortutsteder er en del av, eller til andre selskap innen EU/EØS som konsernet har et samarbeid med.

Dine rettigheter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av Kortutsteder, og har derfor rett til;
a) å få en oversikt over de opplysninger som behandles,
b) å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres.
c) å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses.
d) å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet.
e) å kreve at personopplysninger som behandles av Kortutsteder utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet).

Dine forespørsler eller krav angående punktene b) til e) vil bli vurdert av Kortutsteder i hvert enkelt tilfelle. Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte Kortutsteder.

For utfyllende informasjon om behandling av personopplysninger, les mer her.

*Eurocard, filial av Eurocard AB er kortutsteder for AgriCard.

Endringer i reise- og avbestillingsforsikringen for AgriCard

Fra og med 1. juli 2018 endres noen punkter i vilkårene for reise- og avbestillingsforsikringen.

Dersom du har kjøpt reisen før 1. juli 2018, gjelder samme vilkår som tidligere.

Dette er nytt:

  • Alder på barn av kortholder som dekkes under forsikringen endres fra 21 år til 23 år.
  • Aldersbegrensning ved sykdom og hjemtransport endres fra ingen aldersbegrensning til å begrense seg til NOK 300 000 etter fylte 75 år. 
  • Det innføres en egenandel på NOK 500 på alle skader, bortsett fra forsinkelse. 
  • Reisegodsdekningen per skadetilfelle økes fra NOK 25 000 til NOK 30 000. 
  • Avbestillingsforsikringen endres fra NOK 25 000 per sikret til totalt NOK 20 000 per sikret og NOK 40 000 per skadetilfelle. 
  • Dersom bagasjen du har sjekket inn blir forsinket, endres dekningen til at du nå må vente 4 timer før forsinkelsesdekningen trer i kraft. Utbetalingen endres fra NOK 2 000 per sikret til å dekke NOK 2 000 per sikret og NOK 4 000 per skadetilfelle.